The White House

The White House, Washington DC, USA